Witamy w roku szkolnym 2018/2019

UWAGA EGZAMIN TELC !!!


EGZAMIN MIĘDZYNARODOWY TELC WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ MSJ COSMOPOLITAN ORAZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ NAUK PEDAGOGICZNYCH W BOLESŁAWCU ODBĘDZIE SIĘ:

B2 – 09.02.2019 część pisemna godz. 9.00, 09.02.2019 część ustna godz. 12:00
B1 – 09.02.2019 część pisemna godz. 9.00 a część ustna 10.02.2019 godz.10.00

Adres: ul. Zgorzelecka 18, Bolesławiec, sala 204 – B2, sala 203 – B1INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MIĘDZYNARODOWY TELC

Weryfikacja tożsamości. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej wszyscy kandydaci muszą okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych z listą zarejestrowanych na egzamin. Tożsamość każdego kandydata musi być zweryfikowana bez cienia wątpliwości, jeśli zajdzie taka konieczność, ponownie po przerwie oraz przed egzaminem ustnym. Podczas egzaminu dokument tożsamości ze zdjęciem musi leżeć na ławce kandydata w taki sposób, aby osoba nadzorująca mogła go sprawdzić. Osoba nadzorująca musi upewnić się, że dane osobowe na arkuszu odpowiedzi są takie same jak dane w dokumencie tożsamości.

Papiery i dokumenty egzaminacyjne.

W żadnym wypadku kandydaci nie mogą wynieść książeczek testowych ani części egzaminu z sali egzaminacyjnej. Dlatego wszystkie materiały i dokumenty egzaminacyjne muszą być sprawdzone pod względem kompletności (ilościowo) zanim grupa kandydatów opuści salę egzaminacyjną.

Niedozwolone pomoce.

Żadne dodatkowe nieautoryzowane materiały nie mogą znajdować się w zasięgu kandydata podczas egzaminu. Przez materiały niedozwolone rozumie się:

-osobiste notatki

-materiały drukowane przyniesione przez kandydata na egzamin

-słowniki

-sprzęt do przechowywania i przekazywania danych (np. elektroniczne

-kalendarze, telefony komórkowe, pióra skanujące, aparaty)

Na stolach kandydatów dozwolone są tylko:

-książeczki testowe

-arkusze odpowiedzi

-ołówki, gumki (proszę o przyniesienie ich ze sobą)

-kartki na notatki na brudno (tylko jeśli mają stempel centrum

egzaminacyjnego)

Kandydaci, którzy pracują niesamodzielnie lub próbują ściągać podczas egzaminu

bądź używają i pozwalają używać niedozwolonych materiałów zostaną

natychmiast wykluczeni z egzaminu.

Ocena osiągnięć kandydatów.

Część egzaminu „Praca Pisemna” jak i egzamin ustny jest oceniany przez egzaminatorów wyznaczonych przez centrum egzaminacyjne, oceniane one są zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi przez TELC GmbH. Wszyscy kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin TELC otrzymują:

-certyfikat

-kartę wyników przedstawiającą dokładne wyniki osiągnięć w poszczególnych częściach egzaminów

UWAGA !!!

Bardzo proszę zabrać ze sobą:

-dokument tożsamości ze zdjęciem

-ołówek

-gumka

Wszystkie pozostałe materiały otrzymacie Państwo na miejscu.

Struktura egzaminu TELC na poziomie B2

EGZAMIN PISEMNY - 4 CZĘŚCI (około 3 godzin)

Część 1 i 2 - 90 min

1. Czytanie (3 zadania na rozumienie tekstu)

2. Struktury językowe (2 zadania na wybór prawidłowych słów oraz form

gramatycznych)

Przerwa - 20 min

Część 3 i 4

3. Rozumienie ze słuchu - ok. 20 min (3 części)

4. List (2 zadania do wyboru) - 30 min

EGZAMIN USTNY - 3 CZĘŚCI (około 15 min, na parę lub 25 min na 3 osoby)

Wprowadzenie - nawiązanie kontaktu partnerem (nie jest oceniane)

1. Prezentacja

2. Dyskusja

3. Zadanie sytuacyjne

Uwagi dla zdających egzamin TELC na poziomie B2

CZĘŚĆ PISEMNA

 1. Kandydat stawia się na egzamin z dowodem osobistym min. 15 min. przed rozpoczęciem

egzaminu. Po oficjalnym rozpoczęciu egzaminu osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę.

 2. Rzeczy osobiste (plecaki, torby) oraz wyłączone telefony komórkowe są zostawiane w miejscu

wyznaczonym przez organizatorów egzaminu (w zaklejonych i podpisanych kopertach).

 3. Cały egzamin jest wypełniany ołówkiem (dostarczonym przez organizatorów).

 4. Czas rozpoczęcia i zakończenia każdej części egzaminu jest zapisywany na tablicy i kontrolowany

na zegarze (nie na zegarkach uczestników).

 5. Każde zadanie ma tylko 1 prawidłową odpowiedź, lecz może się zdarzyć, że żadna odpowiedź nie

jest prawidłowa (zad. w części "czytanie") . W takim wypadku na karcie odpowiedzi należy

zamalować kratkę "x".

 6. Wszystkie odpowiedzi należy nanosić na kartę odpowiedzi (sukcesywnie lub zostawić 15 min na

przeniesienie odpowiedzi).

 7. Po 1 i 2 części egzaminu (90 min) następuje przerwa 20 min, po której uczestnik przystępuje do

dalszej części egzaminu, nie może jednak przeglądać ani poprawiać zakończonych wcześniej części.

 8. W czasie trwania trzeciej części egzaminu odtwarzane nagranie nie może zostać przerwane lub

powtórzone (wszystkie przerwy są uwzględnione w nagraniu). Na egzaminie TELC B2 wszystkie

nagrania kandydaci słyszą tylko jeden raz.

 9. Czwarta część - list trwa 30 min, więc należy ją pisać od razu na czysto (ew. plan na brudno).

Należy wybrać jeden z zaproponowanych tematów. W liście należy uwzględnić dwa punkty podane w

poleceniu oraz jeden dodatkowy. Należy pamiętać o oddzielaniu akapitami poszczególnych części

listu oraz o stronie formalnej (data, formuła początku i końca).

 10. Między częścią ustną i pisemną jest 30 min przerwy (plus 20 min na przygotowanie dla pierwszej

pary).

CZĘŚĆ USTNA

 1. Pary przygotowujące się do egzaminu (dobierane przez egzaminatorów) siedzą w oddzielnym

pomieszczeniu, nie mogą się ze sobą kontaktować. Mogą korzystać ze słowników udostępnionych

przez organizatora i mogą robić notatki (ale nie na kartach egzaminacyjnych). W czasie egzaminu

mogą zerkać w notatki, a nie czytać z kartki. W przypadku nieparzystej ilości zdających mogą zdawać

równocześnie 3 osoby.

 2. Część wstępna egzaminu nie jest oceniana i służy do zapoznania się i nawiązania kontaktu. Cała

część ustna trwa ok. 15 min. Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie muszą wypowiedzieć się 2 osoby,

a więc należy dać szansę partnerowi równego uczestnictwa w rozmowie. Jeśli zdają 3 osoby, ta część

trwa ok. 25 min.

 3. W czasie rozmowy należy patrzeć na rozmówcę (nie na egzaminatora) i okazywać

zainteresowanie jego odpowiedzią oraz odpowiednio reagować.

 4. Każda następna para jest wzywana przez egzaminatorów ok. 5 min po poprzedniej (przerwa na

wystawienie oceny przez egzaminatorów).

 5. We wszystkich częściach egzaminu ustnego kandydat jest oceniany wg 4 kryteriów: ekspresja

wypowiedzi (styl, bogactwo języka, intencje), sposób realizacji zadania (aktywność w dyskusji,

wykorzystanie odpowiednich strategii językowych, płynność wypowiedzi), prawidłowość językowa

oraz wymowa i intonacja.

Przygotowując się do egzaminu, należy uwzględnić wszystkie wymienione kryteria.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD PRZEDSZKOLA DO OXFORDU


Mobilna Szkoła Językowa COSMOPOLITAN profesjonalnym, licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym telc, zarejestrowanym na liście OŚRODKÓW CENTRUM EGZAMINACYJNEGO w Rzeszowie http://telc.net.pl/centra-i-osrodki/lista-centrow-i-osrodkow. Profesjonalne kursy i egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację 
telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Egzaminy The European Languages Certficates – telc kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie. Egzaminy telc w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego. Międzynarodowe egzaminy telc – language tests, jako egzaminy językowe o ukierunkowaniu międzynarodowym, dzięki swej rzetelnej i uczciwej ocenie wyników kandydatów oferują większe możliwości w świecie naznaczonym mobilnością.
Co daje TELC?
Uzyskanie certyfikatu telc to: szansa zdobycia dobrego zawodu, szansa szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.
Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
  • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
  • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
  • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).
  • Certyfikat TELC uprawnia do nauczania języków obcych w klasach I - III Szkoły Podstawowej oraz w Przedszkolu od 01.08.2017  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


I TY POTRAFISZ !!!
Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates–telc obejmuje: język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny; egzaminy dla dorosłych, studentów i młodzieży już od 10 roku życia; ponad 70 różnych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. CEF. W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja). W Polsce egzaminy są uznawane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 Zapisy przez cały rok pod numerem tel. 693377334, 601339064